close
تبلیغات در اینترنت
سوالات ضمن خدمت کتاب جاذبه ودافعه حضرت علی (ع) شهید مطهری ضمن خدمت فر
loading...

نمونه سوال ضمن خدمت و درسی فرهنگیان

سوالات ضمن خدمت کتاب جاذبه ودافعه حضرت علی (ع) شهید مطهری ضمن خدمت فرهنگیان

سوالات ضمن خدمت کتاب جاذبه ودافعه حضرت علی (ع) شهید مطهری ضمن خدمت فرهنگیان

 

1--به هر نسبت که شخصیت حقیرتر است ..........

الف) در دلها هیجان و موج ایجاد می کند

ب) خاطره انگیزتر و عکس العمل سازتر است

ج) سوژه شعر و نقاشی و هنرهای دیگر واقع می شود

د) هیچکدام

2- امتیاز اساسی علی (ع) و سایر مردانی که از پرتو حق روشن بوده اند این است که:

الف) قهرمان تسخیر اندیشه ها هستند

ب) در آنها گرمی و حرارت تؤام با نرمی و لطافت می بینیم

ج) پیروان خویش را آنچنان وارد مرحله تسلیم می کنند که اگر پیر مغان اشارت کند سجاده به می رنگین می نمایند

د) نوعی تعصب در پیروان خود به وجود آورده اند

3-انسان هایی که در صورت مردن مسلمانان بدنش را با زمزمشان می شویند و هندوان آنها را می سوزانند در کدام دسته از افراد ذیل قرار دارند؟

 

الف) مردمی که نه جاذبه دارند و نه دافعه

ب) مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند

ج) مردمی که دافعه دارند اما جاذبه نه

د) مردمی که هم جاذبه دارند و هم دافعه

4-کدام عبارت صحیح است ؟

الف) انسانی اجتماعی است که همه را با خود دوست کند

ب) تنها کسی موفق می شود دوستی طبقات مختلف را جلب کند که متظاهر و دروغگو است

ج) اگر انسان مسلکی باشد، قهراً عده ای با او دوست می شوند و عده ای دشمن

د) گزینه ب و ج

5-کدام عبارت صحیح است ؟

الف) حجت منطقی و عاقلانه آن است که خیر و مصلحت جامعه بشریت در آن باشد نه یک فرد و دسته خاصی

ب) این چنین نیست که همه جا حجت جاذبه باشد بلکه گاهی حجت به صورت دافعه ای بزرگ جلوه می کند که جمعیت هایی را علیه انسان متشکل می سازد.

ج) اسلام هم دین جذب و محبت است و هم دین دفع و نقمت

د) همه موارد

6-طبق فرموده امام علی علیه السلام از همه ناتوان تر کیست؟

الف) کسی که دشمنانش فزون باشند

ب) کسی که ناتوان از دوست یافتن باشد

ج) کسی که دوستان را از دست بدهد

د) کسی که دوستان صمیمی ندارد

7-  برای قابل ستایش بودن شخصیت اشخاص :

الف) صرف جاذبه و دافعه داشتن آنها کافی است

ب) قوی بودن جاذبه و دافعه آنها ملاک است

ج) اصل شخصیت مهم است

د) داشتن جاذبه قوی مهم است

8-از جمله شیفتگان حضرت علی (ع) است که پس از شهادت مولی بر سر دار از فضایل و سجایای انسانی اش سخن گفت:

الف) میثم تمار

ب) ابوذر غفاری

ج) ابن سکیت

د) عمار یاسر

9- جاذبه ها:

الف) یک بعدی اند

ب) دو بعدی اند

ج) سه بعدی اند

د) هر سه مورد

10-  از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که:

الف) پایه و زیربنای آن بر محبت است

ب) مذهب عشق و شیفتگی است

ج) تاریخ شیعه با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته تؤام است

د) هر سه مورد

11-«خود پرستی» به مفهومی که باید از بین برود .........

الف) یک امر وجودی نیست

ب) نفی حب ذات است

ج) مبارزه با محدودیت خود است

د) الف و ج

12-آیا عشق سازنده است؟

الف) از آنجا که عشق انسان را تحت تأثیر شهوات خویش می سازد سازنده نیست.

ب) از آنجا که عشق انسان چگونگی وصال از معشوق را مدنظر دارد سازنده نیست.

ج) از آنجا که انسان گاهی تحت تأثیر عواطف عالی انسانی خود قرار می گیرد و سعادت معشوق را بخواهد عشق سازنده است.

د) عشق هم سازنده است و هم مخرب

13-قرآن نیروی بزرگ در اختیار پیامبر جهت نفوذ در مردم و اداره اجتماع را چه عنوان می کند؟

الف) نرمی دل

ب) طلب آمرزش

ج) مشورت با مردم

د) همه موارد

14-کدام جمله صحیح نیست...

الف) اثر عشق حساسیت هوش و ادراک است

ب) خاصیت توحد عشق، عیوب آنرا از بین می برد

ج) اثرسوء عشق این است که آدمی را غافل می کند

د) اثرسوء عشق این نیست که آدمی را کودن می کند

15-  پیامبر بهترین همنشینان را چه کسی معرفی می کند؟

الف) آن کسی که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد

ب) آن کسی که گفتارش بر دانش شما بیفزاید

ج) آن کسی که رفتارش شما را به یاد آخرت و قیامت اندازد

د) همه موارد

16-عشق به پاکان:

الف) وسیله ای است برای اصلاح و تهذیب نفس

ب) هدفی است برای اصلاح و تهذیب نفس

ج) هم وسیله و هم هدف است برای اصلاح نفس

د) بیشتر هدف است تا وسیله برای اصلاح نفس

17-حب علی:

الف) بخاطر جسم پاک و مطهر اوست

ب) بخاطر قهرمان دوستی است

ج) انسانیت است

د) هیچ کدام

18-  مکان تربت مقدس امام علی علیه السلام بدست کدام معصوم اعلان گشت؟

الف) امام باقر(ع)

ب) امام صادق(ع)

ج) امام کاظم(ع)

د) امام سجاد(ع)

 

19-  کدام جمله از نظر روحیات ناکثین، قاسطین و مارقین صحیح است؟

الف- ناکثین پول پرست، قاسطین متقلب و منافق و مارقین عصبیتهای ناروا داشتند

ب- قاسطین پول پرست، ناکثین متقلب و منافق و مارقین عصبیتهای ناروا داشتند

ج) ناکثین پول پرست، مارقین اهل سیاست و قاسطین عصبیتهای ناروا داشتند

د) قاسطین پول پرست، مارقین اهل سیاست و ناکثین عصبیتهای ناروا داشتند

 

20-   کدام گزینه در مورد خوارج ناصحیح است؟

الف) مذهب خوارج تحت عنوان وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر بوجود آمد

ب) سایر مسلمانان را عملا مسلمان نمی دانستند

ج) تا انتها فرقه ای یاغی و سرکش باقی ماندند

د) روحیات مبارزه گری و فداکاری داشتند

21-کدام تکلیف است که شرط تشخیص مصلحت آن بر عهده عموم گذاشته نشده است؟

الف- امر به معروف و نهی از منکر

ب) نماز

ج) روزه

د)حج

22- از خصوصیات خوارج نبوده است:

الف) تعیین خلافت از طریق انتخابات آزاد

ب) منطق خشک و بی روح

ج) تقیه

د) تهور جنون آمیز

23- حضرت علی علیه السلام معیار حقیقت را چه می دانستند؟

الف) اشخاص صالح

ب) متقین

ج) خود حقیقت

د) هر سه مورد

24- نظر امام علی علیه السلام درمورد حکومت چیست؟

الف) مردم احتیاج به حاکم دارند حتی اگر بدکار باشد

ب) در پرتو آن مومن کار خویش را انجام می دهد و کافر از زندگی خویش بهره می برد

ج) غیر از خداوند افرادی می توانند حاکم باشند

د) همه موارد

25- پیامبر(ص) از حاکم شدن چه امری بر امت خود بیمناک بودند؟

الف) فقر اقتصادی

ب) کج اندیشی

ج) منافق دل دانا زبان

د) گزینه ب و ج

 45سوال از جاذبه ودافعه با جواب :

 

يك ) مؤلف كتاب ((مناقب))كيست ؟

۱)      محدث قمي

۲)      محمد بن شهر آشوب

۳)      محقق حلي

۴)      بوعلی سینا

دو ) علت اساسي و ریشه اصلی جذب و دفع انسانها چيست ؟

۱)      سنخيت و تضاد

۲)      نياز و رفع نياز

۳)      پرکردن خلأها

۴)      گزینه ۱ و۲

سه ) شعر زير مصداق چه سنخ انساني است ؟

چنان با نيك و بد خو كن كه بعد از مردنت عرفي    مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند

۱)      جاذبه دارد اما دافعه ندارد

۲)      هم جاذبه دارد و هم دافعه

۳)      دافعه دارد اما جاذبه ندارد

۴)      نه جاذبه دارند ونه دافعه

چهار ) اين سخن از كيست و درباره چه كسي است ؟ (( اريد حياته و يريد قتلي ))

۱)      امام علي (ع) ، طلحه

۲)      امام علي (ع) ،ابن ملجم

۳)      امام حسين (ع)،عمر سعد

۴)      امام حسين (ع)،یزید

پنج ) كدام يك از ياران امام علي (ع) را به جرم حق طلبي به دار كشيدند و دهانش را لجام زدند ؟

۱)      حجربن عدي

۲)      ميثم تمار

۳)      عمار ياسر

۴)      محمدبن ابوبکر

شش) ابن سكيت چه كسي بود ؟

۱)      معلم فرزندان متوكل عباسي كه به جرم حق گويي ، زبانش را از كامش بيرون كشيدند .

۲)      از ياران امام حسين (ع) كه در صحراي كربلا در ركاب آن حضرت به شهادت رسيد .

۳)      از اصحاب خاص امام علي (ع) كه در زمان معاويه به جرم دفاع از ولايت تبعيد و سپس شهيد گرديد .

۴)      از یاران امام صادق (ع) که تمام عمر خود را صرف علم اندوزی کرد.

هفت ) كدام يك از متفكران معاصر معتقد است كه علي (ع) از شخصيتهايي است كه درعصر پيش از عصر خود به دنيا آمده اند.

۱)      عبد۱تاح عبدالمقصود

۲)      اقبال لاهوري

۳)      جبران خليل جبران

۴)      شهید مطهری

هشت ) امام علي (ع) فرمودند : اگر همه دنيا را بر سر --------بريزم كه مرا دوست بدارد ، هرگز مرا دوست نخواهد داشت .

۱)      منافق

۲)      كافر

۳)      مشرك

۴)      دشمن

نه ) مبارزه با خود پرستي يعني مبارزه با ---------

۱)      محدوديت خود

۲)      محدوده خود

۳)      افكار و تمايلات خود

۴)      حب ذات

ده ) مؤلف كتاب ((زناشويي و اخلاق )) كيست ؟

۱)      ويليام جيمز

۲)      بو علی

۳)      طه حسين

۴)      برتراند راسل

يازده ) عشقهاي مجازي وقتي مفيد و سودمند واقع مي شوند كه :

۱)      به فراموشي سپرده شوند .

۲)      با آنها سرسختانه مبارزه شود .

۳)      با تقوا و عفاف توأم گردند .

۴)      با محبت همراه باشد.

دوازده ) عشق مانند ----- قابل تجويز و توصيه نيست .

۱)      محروميت

۲)      مصيبت

۳)      مشقت

۴)       مصونیت

سيزده ) در اين آيه ، چه نوع محبتي بيان شده است ؟ (( والذين آمنوا اشد حبا لله ))

۱)      محبت خدا به مومنان

۲)      محبت مومنان به يكديگر در راه خدا

۳)      محبت مومنان به خدا

۴)      محبت به غیر خدا

چهارده ) در اين آيه ، چه نوع محبتي بيان شده است ؟ (( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ))

۱)      محبت خدا به مومنان مطيع پروردگار

۲)      محبت متقابل خدا و مومنان

۳)      محبت مومنان به پيامبر خدا

۴)      محبت مومنان به یکدیگر

پانزده ) مطابق روايات روح و جوهر دين چيست ؟

۱)      خشم در راه خدا

۲)      تقوا

۳)      محبت

۴)      نماز

شانزده ) اين سخن از كيست ؟ (( به خدا قسم اگر سنگي ما را دوست بدارد ، خداوند آن را با ما محشور مي كند . ))

۱)      امام باقر (ع)

۲)      امام صادق (ع)

۳)      پيامبر اكرم (ص)

۴)      امام علی(ع)

هفده ) اين سخن از كيست ، مخاطب آن چه كسي است و مضمون آن چيست ؟

واشعرقلبك الرحمه للرعيه و المحبه لهم والطف بهم

۱)      امام علي (ع) ، محمد بن حنفيه ، مصاحبت نيكان

۲)      امام علي (ع)، مالك اشتر ، مراقبت از حريم دل

۳)      امام علي (ع) ، مالك اشتر ، رفتار محبت آميز با مردم

۴)       امام علي (ع) ، محمد بن حنفيه ، ملاطفت با مردم

هجده ) مضمون اين عبارت چيست ؟ (( اين عشق است كه عاشق را مشاكل با معشوق قرار مي دهد ))

۱)      عاشق در راه عشق نسبت به معشوق خود با مشكلات روبرو مي شود .

۲)      عشق باعث مي شود كه عاشق مشكلات را تحمل كند .

۳)      عاشق مي كوشد تا خود را به شكل معشوق در آورد .

۴)      عشق،عاشق را روبروی معشوق قرار می دهد.

نوزده ) گوينده اين سخن كيست ؟ (( اين عشق است كه نفس را نرم و پرشوق و وجد قرار مي دهد ))

۱)      بوعلي سينا

۲)      خواجه نصيرالدين طوسي

۳)      استاد شهيد مطهري

۴)      علامه طباطبایی

بيست ) كدام گزينه درست نيست ؟

۱)      اثر سوء عشق اين است كه آدمي را كودن مي كند .

۲)      هر كسي را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال .

۳)      آنجا كه محبت پرتو افكند ، عيب را هنر مي بيند و خار را گل و ياسمن .

۴)      میزان عشق تابع میزان استعداد و مایه عاشق است.

بيست و يك ) مشرب سقراطي براي اصلاح اخلاق چه راهي را پيشنهاد مي كند ؟

۱)      استفاده از عقل و تدبير

۲)      راه محبت و ارادت

۳)      بهره برداري از عقل و عشق

۴)      ریاضت

بيست و دو ) تفاوت مكتب انبياء و مكتب فلاسفه چيست ؟

۱)      هر دو به يك مقصد راه مي برند و تفاوتي ندارند .

۲)      مکتب انبیا از وحی بهره میگیرند ولی مکتب فلاسفه از عقل.

۳)      مكتب فلاسفه عقل آدمي را مخاطب قرار مي دهد و مكتب انبياء دل او را .

۴)      شاگردان مكتب فلاسفه فقط متعلم هستند و شاگردان مكتب انبياء محب و عاشق

بيست و سه ) گوينده اين سخن كيست ؟ (( يا رسول الله ! وقتي كه آب را چشيدم ، دريغم آمد كه قبل از دوستم رسول الله از آن بنوشم .))

۱)      عمار ياسر

۲)      ابوذر غفاري

۳)      سلمان فارسي

۴)      امام علی(ع)

بيست و چهار ) قريش ، مسلمانان را در دوران مكه چه مي ناميدند و چرا ؟

۱)      موحدين مي ناميدند ، چون مسلمانان به خداي واحد اعتياد داشتند .

۲)      مسلمين مي ناميدند ، چون مسلمانان تسليم فرامين پيامبر بودند .

۳)      صباه مي ناميدند چون مسلمانان ، شيفتگان و دلدادگان رسول اكرم (ص ) بودند .

۴)      صابرین می نامیدند چون در مصیبت ها و سختی ها صبور بودند.

بيست و پنج ) قرآن كريم اجر رسالت پيامبر (ص) را از مردم ، چه چيزي مي داند ؟

۱)      دوستي پيامبر

۲)      دوستي خدا

۳)      دوستي خويشاوندان پيامبر

۴)      هیچ کدام

بيست و شش ) اين سخن از كيست ؟ ((دوستي علي ايمان است و دشمني وي نفاق .))

۱)      جرج جرداق

۲)      حجربن عدي

۳)      سیوطی

۴)      پيامبر اكرم (ص)

بيست و هفت ) بانوي فداكاري كه در مقابل معاويه در مناقب علي (ع) سخن گفت ، چه كسي بود؟

۱)      زينب بنت حجش

۲)      سوده همداني

۳)      اسماء بنت عميس

۴)      فاطمه بنت نبی

بيست و هشت ) گوينده اين سخن در مدح علي (ع) كيست ؟ ((به خدا سوگند كه زندگيت كليد خير بود و قفل شر ، و مرگت كليد هر شري است و قفل هر خيري .))

۱)      عاصم بن ثابت

۲)      جبران خليل جبران

۳)      صعصعه بن صوحان

۴)      سوده همدانی

بيست و نه ) در كدام دوره از دوره هاي حيات امام علي (ع) جاذبه و دافعه آن حضرت تجلي بيشتري داشت ؟

۱)      خلافت

۲)      پس از رحلت رسول اكرم (ص) تا خلافت

۳)      بعد از كشته شدن عثمان تا خلافت

۴)      قبل از رحلت پیامبر

سي ) در جريان ممانعت علي (ع) از تقسيم حله ها در ميان لشكريان  چه خصلتي از خصائل امير المومنين بروز و ظهور يافت ؟

۱)      در راه خدا ملاحظه كسي را نكردن

۲)      رحمت و شفقت

۳)      استقامت و پايداري

۴)      شجاعت

سي و يك ) تربت پاك امام علي (ع) توسط چه كسي اعلان گرديد ؟

۱)      امام سجاد (ع)

۲)      امام صادق (ع)

۳)      امام هادي (ع)

۴)      امام حسن(ع)

سي دو ) ناكثين ، قاسطين ، مارقين به ترتيب چه كساني بودند ؟

۱)      خوارج ، اصحاب صفين ، اصحاب جمل

۲)      اصحاب صفين ، اصحاب نهروان ، اصحاب جمل

۳)      اصحاب جمل ، اصحاب صفين ، اصحاب نهروان

۴)      اصحاب جمل ، اصحاب نهروان ،اصحاب صفین

سي و سه ) روحيه مارقين چگونه بود ؟

۱)      طرفدار تبعيض و بي عدالتي بودند .

۲)      اهل سياست بازي و تقلب و نفاق بودند .

۳)      خشكه مقدس و جاهل بودند .

۴)      پول پرست و طماع

سي و چهار) ((تترس كفار به مسلمين )) به چه معناست ؟

۱)      كفار از ترس مجاهدان مسلمان ، تسليم جبهه حق مي شوند .

۲)      مسلمانان در دل كفار رعب و ترس مي اندازند .

۳)      ترس مسلمانان از کفار در شرایط سستی ایمان

۴)      كفار عده اي از اسراي مسلمان را در خط مقدم جبهه ، سپر خويش قرار مي دهند .

سي و پنج ) علي (ع) چه كساني را به عنوان (( حكم )) پيشنهاد فرموند ؟

۱)      ابن عباس و محمد بن حنفيه

۲)      ابن عباس و مالك اشتر

۳)      مالك اشتر و ابوموسي اشعري

۴)      ابن عباس و ابوموسی اشعری

سي و شش ) خوارج در خصوص اصل ((امر به معروف و نهي از منكر )) چه اعتقادي داشتند ؟

۱)      اين اصل مشروط به شرايطي است .

۲)      اين دستور الهي بايد در همه جا بدون استثناء و بدون هيچ قيد و شرطي انجام گيرد .

۳)      از جمله شرايط اجراي اين اصل ، احتمال تأثير است .

۴)      اعتقادی نداشتند.

سي و هفت ) نظر اهل تسنن درباره صحابه پيامبر چسيت ؟

۱)      اكثر آنها عادل بوده اند

۲)      صحابه بودن موجب نمي شود كه همه آنها را از گناه و خطا بري بدانيم .

۳)      افرادی گاها ترسو بودند.

۴)      همه عادل و درستكار بوده اند .

سي و هشت ) مضمون اين كلام مولا امير المومنين (ع) چيست ؟ (( اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. ))

۱)      اهل حق و باطل در جريان عمل شناخته مي شوند .

۲)      اهل حق و باطل هيچ گاه به درستي شناخته نمي شوند .

۳)      حق و باطل بايد مقياس شخصيتها باشند .

۴)      شناخت حق و باطل کار اهل معرفت است.

سي و نه ) رفتار امام علي (ع) با خوارج تا زماني كه دست به شمشير نبردند چگونه بود ؟

۱)      فقط سهميه آنان را از بيت المال قطع كرد .

۲)      به آنها همچون ساير افراد مي نگريست .

۳)      اجازه اظهار عقيده به آنان نمي داد .

۴)      با آنها معاشرت نمی کرد.

چهل ) دو طبقه اي كه علي (ع) آنها را دفع كرد عبارتند از :

۱)      منافقان احمق و زاهدان زيرك

۲)      سياست پيشگان و ثروتمندان

۳)      منافقان زيرك و زاهدان احمق

۴)      هیچکدام

 

 

 

 

 

چهل و یک)سخت ترین گناهان، گناهی است که:

۱) گناهکار، آن را آسان و ناچیز پندارد

۲) گناهکار، از انجام آن خشنود شود.

۳) گناهکار، زشتی آن را در نظر بقیه از بین ببرد.

۴) گناهکار، به آن افتخار کند.

 

 

چهل و دو)قرآن، پس از آن که علت گرایش مردم به پیامبر را بیان می

کند، به پیامبر چه دستوري می دهد؟

۱) برایشان استغفار کن، به آنان مهر بورز و با آنان مشورت نما

۲) ببخششان و با آنان با ملاطفت رفتار کن و با آنان مشورت نما

۳) برایشان استغفار کن، به آنان مهر بورز و آنان را به محبت

سفارش نما

۴) ببخششان و برایشان استغفار کن و با آنان مشورت نما

 

چهل و سه)علی(ع) از آن نظر محبوب است که:

۱)      همۀ فضایل انسانی را دارد

۲)      پیوند الهی دارد.

۳)      داراي جاذبه و دافعه قوي است

۴)      نمونه عالی انسانیت است.

 

چهل و چهار)علی(ع) در دوران خلافتش، سه دسته را از خود طرد کرد . نام

کدام دسته، درست ذکر شده است؟

۱)      قاسطین: خوارج

۲)      مارقین: اصحاب نهروان

۳)       ناکثین: اصحاب صفین

۴)        قاسطین: اصحاب جمل

 

چهل و پنج)کدام گزینه صحیح است؟

۱)       روح ناکثین، روح سیاست و تقلب و نفاق بود.

۲)       مارقین از لحاظ روحیه، پول پرست بودند.

۳)       روح قاسطین، روح عصبیتهاي ناروا بود.

۴)       ناکثین از لحاظ روحیه، صاحبان مطامع و طرفدار تبعیض بودند 

 

 

شماره پرسش

شماره پاسخ

شماره پرسش

شماره پاسخ

شماره پرسش

شماره پاسخ

پاسخ شماره ۱

۲

پاسخ شماره ۱۶

۱

پاسخ شماره ۳۱

۲

پاسخ شماره ۲

۴

پاسخ شماره ۱۷

۳

پاسخ شماره ۳۲

۳

پاسخ شماره ۳

۱

پاسخ شماره ۱۸

۳

پاسخ شماره ۳۳

۳

پاسخ شماره ۴

۲

پاسخ شماره ۱۹

۲

پاسخ شماره ۳۴

۴

پاسخ شماره ۵

۲

پاسخ شماره ۲۰

۱

پاسخ شماره ۳۵

۲

پاسخ شماره ۶

۱

پاسخ شماره ۲۱

۱

پاسخ شماره ۳۶

۲

پاسخ شماره ۷

۳

پاسخ شماره ۲۲

۴

پاسخ شماره ۳۷

۴

پاسخ شماره ۸

۱

پاسخ شماره ۲۳

۲

پاسخ شماره ۳۸

۳

پاسخ شماره ۹

۱

پاسخ شماره ۲۴

۳

پاسخ شماره ۳۹

۲

پاسخ شماره ۱۰

۴

پاسخ شماره ۲۵

۳

پاسخ شماره ۴۰

۳

پاسخ شماره ۱۱

۳

پاسخ شماره ۲۶

۳

پاسخ شماره ۴۱

۱

پاسخ شماره ۱۲

۲

پاسخ شماره ۲۷

۲

پاسخ شماره ۴۲

۴

پاسخ شماره ۱۳

۳

پاسخ شماره ۲۸

۳

پاسخ شماره ۴۳

۲

پاسخ شماره ۱۴

۱

پاسخ شماره ۲۹

۱

پاسخ شماره ۴۴

۲

پاسخ شماره ۱۵

۳

پاسخ شماره ۳۰

۱

پاسخ شماره ۴۵

۴

 تهیه : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی آموزشگاه شیخ الاسلام مرند

نظرات () تاریخ : یکشنبه 25 مرداد 1394 زمان : 13:40 بازدید : 8383 نویسنده : آسمان آبی
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط محمد در تاریخ 1394/10/2 و 20:13 دقیقه ارسال شده است

سلام وخسته نباشیدواقعازحمت کشیدید،خیلی سوالات خوبی بودخدایارتان موفق باشید


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1394
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 90
 • کل نظرات : 4
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 6
 • آی پی دیروز : 21
 • بازدید امروز : 51
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 167
 • بازدید ماه : 484
 • بازدید سال : 484
 • بازدید کلی : 97,450