close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سوال دوره ضمن خدمت انسان کامل شهید مطهرینمونه سوال دوره ضمن خدمت انسان کامل شهید مطهری
loading...

نمونه سوال ضمن خدمت و درسی فرهنگیان

نمونه سوال دوره ضمن خدمت انسان کامل شهید مطهری

نمونه سوال دوره ضمن خدمت انسان کامل شهید مطهری

شیعه ی علی یعنی چه؟

الف- یعنی مشایعت کننده قلبی علی(ع)                            ب-یعنی مشایعت کننده عملی علی(ع)

ج- یعنی پیروی کامل ازعلی (ع)                                      د- یعنی پیروی ذاتی ازعلی(ع)

3

اولین کسی که تعبیرانسان کامل رامطرح کردچه کسی بود؟

الف- محی الدین عربی           ب- صدرالدین قونوی         ج- خواجه نصیرالدین طوسی      د- ملامحمدقوام (ملاصدرا)

4

ماقبل ازاینکه انسان کامل باشیم باید...

الف- سالم باشیم          ب- انسان کامل رابشناسیم      ج- ازگناه دوری کنیم          د- به انسان کامل نزدیک باشیم

5

اولین برنامه قرآن چیست؟

الف- تعلیم وتربیت          ب- تهذیب نفس وتزکیه نفس          ج- شناخت انسان کامل             د- شناخت خود

6

کدامیک ازآیات زیرنشان دهنده کامل بودن انسان است.

الف- انا خلقناالانسان من نطفه امشاج                           ب- واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن...

ج-لقدخلقناالانسان فی احسن تقویم                             د- الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی

7

گناهی که ازدروغ وغیبت بالاتراست وسرور آنهاست.

الف- شرک به خدا ورزیدن              ب- شرابخواری                 ج- تهمت زدن                   د- حق الناس

8

کمال انسان به فرموده استاد مطهری(ره) درچیست؟

الف- درتقوا وپرهیز کاری      ب- کامل بودن است        ج- تعادل وتوازن        د- رسیدگی به دنیا وآخرت

9

انسان کامل چه کسی است؟

الف- کسی که چون ابراهیم فرزندش راقربانی راه خداکند          ب- کسی که ولایت پیامبر(ص) وعلی(ع) رابپذیرد

ج- کسی که به جسم وروح به طورکامل رسیدگی                        د- کسی که همه ارزشهای انسانی دراو رشدکند

10

این جمله سعدی«عبادت به جزخدمت خلق نیست»نشاندهنده چیست؟

الف-نفی عبادت              ب- نفی علم                ج- نفی زهد               د-هرسه مورد

11

بزرگترین وعالیترین ارزشهای انسانی کدام است؟

الف- آزادی                 ب- عبادت                    ج- خدمت به خلق                 د- عشق ورزیدن

12

انسان قرآنی چگونه است؟

الف- اهل انفاق وجهاداست                                                ب- اهل دعا وراز ونیازاست                                            ج- شب مشغول عبادت وروز دراجتماع است                        د- روز درفکررفاه خانواده وکسب رضایت الهی است

13

علی(ع)از این آیه قرآن چه فهمید؟             «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وهم لایفتنون»

الف-فهمیدکه انسان بدون امتحان الهی نخواهدبود          ب- فهمیدکه بعدازپیامبرفتنه های بزرگی برای امت خواهدبود

ج- فهمیدکه انسان رهاشده وتنهانمی تواندزندگی کند         د-فهمیدکه بزودی در راه خداشهیدخواهدشد

14

نظریه ی اسلام در باره« جاودانگی روح» باکدامیک ازنظرات زیرمنطق است.

الف-نظریه روحیون                ب- مسیحیت                  ج- مادیون                 د- الهیون 

15

کدامیک ازانحرافات درباره فردوجامعه وجودندارد؟

الف- ایستادگی ضدارزشهادربرابرارزشها                        ب- رشدیک ارزش دربرابرارزشهای دیگر

ج- رشدوترقی مادیت دربرابر معنویت                           د-توازن امور مادی ومعنوی

16

ارزش ارزشها درانسان چیست؟

الف-تقرب به خدا                 ب- صاحب درد بودن                     ج- خدمت خلق                    د- نمازخواندن

17

این شعرمولوی کدام حالت انسان رابیان می کند؟     حسرت و زاری که دربیماری است              وقت بیماری همه بیداری است

الف- منشادرد درانسان خوب است                                          ب- درد درانسان چیز خوبی است

ج- حسرت وزاری دروقت بیماری پسندیده است                         د- بیماری باعث بیداری است

18

کدام جمله درست است.

الف- انسان ترجیح می دهدکه هوشیارباشدولی دردمند              ب- انسان ترجیح می دهدبیهوش باشدولی بی درد

ج- ناراحتی هوشیاری برآسایش ترجیح دارد                          د- الف وج

19

آن دردی که ارزش ارزشهاست کدام است.

الف- درد روحی                ب- درد دوری ازمعنویت            ج- دردخداجویی               د- دردخلق خدا

20

ازنظراسلام انسان واقعی کسی است که:

الف- دردخلق خداداشته باشد                                ب- فقط دردخداداشته باشد                                                           ج- دردخداوخلق داشته باشد                                د- درد خدمت به خلق خدا داشته باشد     

21

کدام ارزش به عنوان مادر دوم ارزشها می باشد.

الف- دردخلق خدا         ب- دردخداداشتن                   ج- دردجسمانی داشتن                    د- درداسلام

22

 

انسان برای خودش دروازه معنویت است یعنی چه؟

الف-انسانیت انسان دراوانفکاک پذیراست                      ب- انسانیت انسان فقط بدست خودش ساخته می شود

ج- شخصیت انسان به معنویت او  وابسته است                 د- الف وب

 

23

این ایده وفکر ازکیست؟ «انسان طالب معشوقی است که نزد او نیست ولی همینکه به وصالش رسیدعشق درآنجادفن می شود

الف-ارسطو                        ب- سقراط                      ج- افلاطون                   د- بوعلی سینا

24

چراوصال، مدفن عشق است وآغاز دلزدگی وتنفر.

الف- چون معشوق، دوری عاشق را می خواهد               ب- چون انسان موجودیست ضعیف وبی ظرفیت

ج- چون انسان عاشق کمال مطلق است                         د- چون عاشق بادوری معشوق خوش است

25

این سخن ازکیست؟    «هیچ انسانی غیراز خدای خودش ، را دوست نداشته است»

الف- محیی الدین عربی           ب- مولوی درفیه مافیه          ج-بوعلی سینا               د-صدرالمتالهین

26

پیامبران آمده اند تا...

الف-عشق خدا رادرقلب بندگان جایگزین کنند               ب- راههای کج و راست رانشان دهند

ج- عبادت خدا رابه بندگان یاد دهند                            د- مردم راباخداآشناکنند

27

سیر انسان کامل ازدیدگاه عرفا به ترتیب کدام است.

الف-سفرانسان ازخودبه خدا                                    ب-سفرانسان همراه خدا درخدا

سفرانسان همراه خدا درخدا                                        سفرانسان ازخودبه خدا

سفرانسان همراه خدا به خلق خدا                                  سفرانسان همراه خدادرمیان خلق خدا برای نجات خلق

سفرانسان همراه خدادرمیان خلق خدابرای نجات خلق          سفرانسان همراه خدابه خلق خدا

ج-سفرانسان همراه خدا درخدا                                  د-  سفرانسان ازخودبه خدا                                   

سفرانسان همراه خدا درخدا                                        سفرانسان ازخودبه خدا

سفرانسان همراه خدا به خلق خدا                                  سفرانسان همراه خدادرمیان خلق خدا برای نجات خلق

سفرانسان همراه خدادرمیان خلق خدابرای نجات خلق          سفرانسان همراه خدابه خلق خدا

 

28

چه کسانی می توانندانسانها رانجات دهند؟

الف- فقط پیامبران                                        ب- کسانی که بتوانندمالک نفس خودباشند

ج- کسانی که اول خودرانجات دهند                   د- کسانی که وجدان اخلاقی داشته باشند

29

این جمله در وصف چه کسانی گفته شده است.«رهبان باللیل لیوث بالنهار» زاهدان شب وشیران روزهستند.

الف-اصحاب پیامبر(ص)     ب- اصحاب امام حسین(ع)       ج- اصحاب امام علی(ع)       د- اصحاب امام زمان(عج)

30

چر اعمرجمله «حی علی خیرالعمل»را از اذان برداشت؟

الف- زیرامعنی آن رانمی دانست                           ب-به گمان اواین جمله روحیه ی مجاهدین راخراب می کند

ج-به گمان او این جمله اضافی است                      د-چون اهل بدعت در دین اسلام بود

31

زندگی ومرگ درمرام علی(ع) چگونه است؟

الف-زندگی درزنده ماندن وپیروز شدن است ومرگ درمردن ونابودشدن

ب-زندگی درمردن وپیروز شدن ومرگ درزنده بودن ومحکوم شدن

ج-زندگی درمردن است ومردن در زندگی است

د- زندگی ازآن اولیای خداست ومرگ در دشمنان خدا

32

این سخن از کیست؟ «شفاعت ما شامل حال کسی که نماز راکوچک بشماردنمی شود»

الف-امام صادق(ع)             ب- امام علی(ع)              ج-امام رضا(ع)              د-رسول اکرم(ص)

33

این نظریه مربوط به کدامیک ازدانشمندان است «انسان کامل یعنی انسان حکیم»

الف-نظریه مکتب عشق مانندشیخ اشراق                          ب- نظریه عقلیون مانندابن سینا

ج-نظریه مکتب قدرت مانندنیچه                                   د- نظریه مکتب محبت مانندعلامه طباطبایی

34

حکمت ازدیدگاه یک فیلسوف به چه معناست:

الف-اطلاع وآگاهی جزیی از اسرارهستی                            ب-اطلاع وآگاهی دقیق ازموجودات

ج-اطلاع وآگاهی کلی ازسراسرهستی                                 د- اطلاع وآگاهی معنوی ازسراسرهستی

35

انسان کامل ازدیدگاه فلاسفه چگونه انسانی است؟

الف-انسانی است که تمام استعدادهایش به رشدرسیده باشد      ب-انسانی است که هم به جسم وهم به روح توجه دارد

ج-انسانی است که روح خودرابه کمال رسانیده است              د-انسانی است که عقلش به کمال رسیده است

36

این دیدگاه کدامیک ازمکاتب است.«هرجا زور وقدرت هست،حق هم هست»

الف-مکتب قدرت                 ب- مکتب عشق                    ج- مکتب عقلیون              د- مکتب الهیون

37

این نظریه به ترتیب ازآن چه کسانی است.«دین راضعفااختراع کرده اند بری محدود کردن قدرت اقویا»

                                                      «دین را اقویااختراع کرده اندبرای اسیرکردن ضعفا»

الف-فروید،گاندی         ب-نیچه،مارکس           ج-مارکس ،نیچه            د-ماکیاول،فروید

38

سه اصلی که گاندی ازمطالعه ی اوپانیشادهابه آن پی برد کدامند.

الف-تنهاخودت رابشناس،هرکه تفکرکندبه حقیقت می رسد،بخواه تابیابی

ب-بخواه تابیابی،حقیقت در وجودتوست،زیباسخن بگوتاجواب درست بشنوی

ج-تنهاخودت رابشناس،هرکه خودراشناخت خداراهم می شناسد،فقط یک نیرو وجود داردوآن تسلط برخویشتن

د-بخواه تابیابی،زیباسخن بگوتاجواب زیبابشنوی،حقیقت در وجود توست.

این سخن ازکیست؟                                                                                                                                                                                                                       «فرنگی دنیاراشناخته وخود رانشناخته وچون خودش رانشناخته،هم خودش رابدبخت کرده است وهم دنیارا»

الف-جلال آل احمد             ب- اقبال لاهوری                ج-دکترعلی شریعتی              د-گاندی

39

 

 

 

 

40

این دیدگاه کدام مکتب است«انسان کامل،انسانی است که خودرابشناسد»

الف- مکتب محبت          ب- مکتب عشق           ج-مکتب قدرت              د-مکتب الهیون

41

کدامیک نظریه ی مکتب عقلیون درباره انسان کامل نیست.

الف-انسان کامل، انسانی است که درقوای روحانی به کمال رسیده است.

ب-انسان کامل، انسانی است که درفکرکردن به کمال رسیده است.

ج-انسان کامل، انسانی است که جهان راآنچنان که هست کشف کند.

د-انسان کامل، انسانی است که ایمان را مبدا شناخت می داند.

42

کدام مکتب اولین بار دراسلام مخالف مکتب عقلیون شناخته شده است؟

الف-مکتب قدرت       ب- مکتب عرفا واهل عشق          ج-مکتب برخوردار           د-مکتب حسیون 

43

 این دیدگاه کدام دین یا مکتب است.«آنچه که بایدبه آن ایمان داشت،نباید درباره آن فکرکرد»

الف-مکتب روحیون             ب-دین یهود            ج- دین مسیحیت           د-مکتب اسلام

44

به فرموده امام موسی بن جعفر(ع)پیامبر درونی وبیرونی کدام هستند؟

الف- پیغمبر،وجدان                ب- وجدان،پیغمبر                 ج-عقل،پیغمبر                   د- پیغمبر،عقل

45

کدام جمله درست نیست؟

الف-ایمان اسلامی زیربنای فکری واعتقادی است              ب- ایدئولوژی اسلامی براساس ایمان بناشده است.

ج-ایمان درعین داشتن ارزش زیربنایی،اصالت هم دارد        د-دراسلام ایمان فقط زیربنای فکری واعتقادی است

46

انسان کامل فلاسفه چگونه انسانی است؟

الف-انسانی است که خوب می داند                         ب-انسانی است که خوب حرارت می بخشد

ج-انسانی است که زیبایی می بخشد                         د-انسانی است که حرکت می بخشد

47

عشق عارف،چگونه عشقی است؟

الف-عشقی است که انسان رابه خدامی رساند                  ب- عشقی است که منحصربه انسان نیست

ج-عشقی است که زیربنای استدلالی دارد                       د-الف وب

48

ابزار عارفان برای رسیدن به مقام انسان کامل  کدام است؟

الف-صوفیانه زندگی کردن       ب- زاهدانه زندگی کردن     ج-اصلاح وتهذیب نفس        د-سلوک عاشقانه داشتن

49

کدام یک ازویژگی های زیر جزء مکتب عرفان نیست؟

الف-خدمت خلق                 ب-تخیل عقل                  ج- درون گرایی مطلق                     د- نفس کشی

50

از دیدگاه عرفا حجاب اکبرچیست؟

الف-نفس ناطقه                      ب- عقل                    ج- نفس کامله                    د-دنیا

51

این جمله منطق کدام گروه است؟  «ازخود بطلب ، هرآنچه خواهی که تویی »

الف-فیلسوفان                 ب-منطقون                     ج- عارفان                    د-متکلمین

52

درمکتب عارفان،عالم..................ودل.................. می باشد.

الف-انسان کبیر ، انسان صغیر    ب-جرم صغیر ، جسم کبیر      ج- جسم کبیر،جرم  صغیر    د- انسان صغیر، انسان کبیر

53

کدامیک نمی تواند مصداق رابطه ی انسان باطبیعت باشد.

الف-رابطه کشاورز بامزرعه    ب-رابطه ی بارزگان بابازارتجارت   ج-رابطه ی عابدبامعبد    د-رابطه ی یک دوست بادوست

54

تسویل یعنی چه؟

الف-فریب خوردن انسان توسط خودش                    ب-ساده انگاری دیگران به جهت غرور

ج-تسویه نمودن بابیگانگان                                  د- ساده انگاری خود دربرابر دیگران

55

ملامتیان چه کسانی بودند؟

الف-کسانی که دیگران راملامت می کنند                 ب-کسانی که کاری انجام می دهندتادیگران آنهاراملامت کنند

ج-ازملامت دیگران باکی ندارند                                د- پیوسته درغارهاوخانقاه هازندگی می کنند

56

ازدیدگاه قرآن بزرگترین ضرر وباختن کدام باختنی است؟

الف-باختن دنیا                      ب-باختن آخرت                        ج-باختن خود                   د-باختن تقوا

57

انسان «خود»حقیقی اش راکجامی تواندپیدامی کند؟

الف-در دل خودش               ب-درنزد اولیای حق                  ج-درنزدپدر ومادر            د-درعبادت وتوجه به خدا

58

سوفسطائیان پیرو کدام مکتب بودند؟

الف-مکتب قدرت            ب- مکتب برخوردار               ج-مکتب عقل               د-مکتب حسیون

59

چه کسانی مکتب سوفسطائیان رامنسوخ کردند؟

الف-بوعلی سینا،ملاصدرا          ب-سقراط،افلاطون             ج-کانت،دکارت            د-ابوریحان،فارابی

60

کدام مکتب درنقطه مقابل مسیحیت قرار دارد؟

الف-مکتب عقلیون               ب- مکتب برخوردار              ج- مکتب قدرت                 د-مکتب عرفان

61

اولین بار درمغرب زمین چه کسی این فکررا زنده کردکه«حق مساوی است بازور»

الف- بیکن                  ب-کانت                    ج-دکارت                  د- ماکیاول

62

الف- این سخن ازکیست؟ «آن علمی خوب است که انسان رابرطبیعت مسلط کند»

الف- فرانسیس بیکن              ب- دکارت                  ج-کانت                     د- سقراط

63

کدام دانشمنداز نظریه ی «تنازع بقاع» داروین سو ء استفاده کرد؟

الف-دکارت                     ب- نیچه                        ج- کانت                    د- ارسطو

64

انسان کامل یعنی« انسان قویتر ونیرومندتر» این نظرکدام دانشمنداست؟

الف- ابن سینا                     ب- فارابی                     ج- نیچه                      د- فروید

65

این جمله از کیست؟                                                                                                                                   «اجتماع فقط برای این است که اقویا به نوایی برسند وضعفاحکم چهارپایان رادارندکه باید برای اقویا بارکشی کنند.»

الف- آلکسیس کارل                       ب- فروید                           ج- کانت                          د- نیچه

66

این سخن کیست؟

«برابری زن بامرد و لزوم رعایت حقوق او نیز،ازسخنان باطل است.اصل مرداست.مردباید جنگی بوده و زن وسیله ی تفنن باشد وفرزندبیاورد»

الف- نیچه                      ب- دکارت                       ج- مارکس                     د- کانت

67

امام صادق(ع) می فرمایند: خداوند اختیار مومن را در هرچیزبه خود او داده است الا دریک چیز وآن اینکه ...

الف- بازیر دستان به ستم رفتارکند                      ب- خوار وذلیل وتوسری خور باشد

   ج- نماز راترک کند                                          د- از ولایت اهلبیت سرپیچی کند

68

کدامیک از این سخنان بافرهنگ اسلامی هماهنگ است.

الف- آنکه آهن دارد نان دارد                 ب- آنکه آهن است نان دارد             ج- الف وب             د-هیچکدام

69

کدام جمله درست است؟

الف- حق دادنی است           ب- حق گرفتنی است          ج- حق هم دادنی است وهم گرفتنی      د- حق خوردنی است

70

کدامیک ازاشکالات مکتب قدرت نیست؟

الف-تمام ارزشها جز،ارزش قدرت نادیده گرفته شده است.                ب- عدم شناخت قدرت

ج- شناخت حیوانی قدرت                                        د- درانسان مبدا قدرتی غیرازقدرت عقلانی هست

71

این سخن ازکیست:                       «اشجع الناس من غلب هواه» شجاع کسی است که برهوای نفسش پیروزشود.

الف- رسول اکرم(ص)             ب- امام علی (ع)              ج- امام صادق(ع)           د- امام حسین (ع)

72

این آیه باکدام یک از ابیات زیر همخوانی وقرابت دارد.              «ولا تاخذکم بهما رافه فی دین»

الف- وقت خشم و وقت شهوت عقل کو           طالب مردی چنینم کوبه کو

ب- ترحم برپلنگ تیزدندان                           ستمکاری بود برگوسفندان

ج- بگیردست فتادگان رابه حکم وجدان تومهربان                طبیب آلام خستگان شوتبسمی برلبی نشان

د- بندگان حق رحیم وبردبار                 خوی حق دارند درهنگام کار

73

چرا درکشورهای اروپایی قانون اعدام نیست؟

الف- چون مسیحیت باخشونت سازگاری ندارد                  ب- درقانون اساسی آن کشورهااعدام نیست

ج-معتقدند جانی باید اصلاح شود                                   ج-البته اعدام برای نخبگان وجود ندارد

74

قدرت واقعی ازنظراحادیث اسلامی چه قدرتی است؟

الف- قدرتی که درعبادت خداصرف شود                 ب- قدرتی که به کمک دیگران بشتابد

ج- قدرتی که باظالمین مقابله کند                           د- ب وج

75

این جمله امام حسین(ع) را ترجمه کنید.             «القدره تذهب الحفیظه »

الف- قدرت آبروی انسان رامی برد                  ب- قدرت آبروی انسان راحفظ می کند

ج- قدرت کنیه را ازبین می برد                       د- حفاظت ازنفس قدرت زاست

76

این سخنان ازچه کسانی است؟                « الغیبه جهدالعاجز،زنی غیورقط»

الف- امام علی(ع)،رسول اکرم(ص)                         ب- رسول اکرم(ص)،امام علی(ع)

ج- امام علی(ع) ،امام علی(ع)                                 د- امام علی(ع)،امام صادق(ع)

77

کدام یک ازاین سخنان با روح اسلام سازگار نیست؟

الف- خداوند از آدمهای ناتوان بدش می آید                      ب- دشمن ظالم ویاور مظلوم باشید(کونوالظالم خصماو...

ج- حیات یعنی داشتن یک عقیده وجهاد،درراه آن عقیده         د- مرگ آنست که بمیری، درحالی که پیروزهستی

78

مسیحیان وهندیان خودرا پیرو کدام مکتب می دانند؟

الف- مکتب قدرت                ب- مکتب محبت                 ج- مکتب عقل                 د-مکتب سوسیالیسم

79

مکتب محبت، کمال انسان را درچه چیزمی داند؟

الف- دراستفاده ازمواهب طبیعت     ب- خدمت به خلق          ج- عبادت خداوند            د- نیکی به تمام موجودات

80

کدامیک ازخصلت های زیر درمغرب زمین،وجود ندارد؟

الف-عدالت اجتماعی              ب- نظم وانضباط              ج- احسان وعاطفه              د- تلاش برای پیشرفت

81

کلاس قبل از کلاس عاطفه،چه کلاسی است؟

الف- محبت              ب- نیکی به مردم                 ج- ایثار وگذشت             د- عدم تجاوز به حقوق مردم

82

اشکال مکتب محبت چیست؟

الف- تک ارزشی است            ب- خودخواهی است               ج-نهایت انسانیت است          د- الف وج

83

چه زمانی خدمت به خلق خداارزشمند است؟

الف- زمانی که برای خدا باشد                              ب- درمسیر ارزشهای دیگر باشد

ج- به عدالت اجتماعی منتهی گردد                         د- هدفمند وقانونمند باشد

                                                                                                                                         کدام جمله درست است.

الف- عبادت مقدمه خدمت به خلق است                  ب- خدمت به خلق مقدمه ایمان است

ج- ایمان وعبادت مقدمه خدمت به خلق است                       د- الف وج

84

 

 

85

نقص وکمال درمکتب سوسیالیسم چیست؟

الف- کمبودها،ثروت             ب- بی فرهنگی ،فرهنگ داشتن             ج- فردیت،جمعی            د- ما،من

86

انسان کامل درمکتب سوسیالیسم چه انسانی است.

الف- آنکه من خودرا درجمع مستهلک کند                     ب- آنکه در ازدیاد ثروت خود تلاش کند

ج- جنبه های فرهنگی زندگی راکمال بخشد                    د- به اقتصاد زندگی توجه ویژه ای داشته باشد

87

کدام جمله صحیح است.

الف- تعلق اشیا به انسان بد است                       ب- تعلق انسان به اشیا بداست     

ج- مالکیت اشیا برای انسان ناپسنداست              د- مالک پول بودن ،منیت می سازد  

88

ثمره ی عصیان آدم مطابق مکتب سوسیالیسم چه بود؟

الف- خروج ازبهشت خداوند     ب- ورود به دنیای خاکی         ج- پیدایش گناه دربین بشر        د- مالکیت فردی

89

زهد درنهج البلاغه به چه معناست؟

الف- بی رغبتی به دنیا                                            ب- مال وثروت دنیا نداشتن

ج- آزاد زیستن از دنیا وبنده ی دنیا نبودن                   د- روزها روزه داشتن وشبها عبادت کردن                 

90

مکتب سوسیالیسم بیشتر توجه اش به چیست؟

الف- به مضاف الیه                         ب- به مضاف                     ج- به مالکیت                  د- به اشیا

91

«من»انسان چه زمانی تبدیل به «ما» می شود؟

الف- زمانی که تعلقاتش کم شود                                        ب- زمانی که اجتماعی شود                                     ج- زمانی که خانواده تشکیل دهد                                      د- زمانی که به«او»تبدیل شود                

92

انسان کامل یعنی« انسان آزاد» این نظریه کدام مکتب است؟

الف- سوسیالیسم             ب- اگزیستانسیالیسم              ج- الهیون                     د- لیبرالیسم

93

انسان درمکتب اگزیستانسیالیسم دارای چه طبیعتی است؟

الف- پاک وسالم            ب- طبیعت را خودش به خودش می دهد         ج- سیاه وآلوده                 د- انسانی

94

درمیان مسلمین، اشاعره .................................... ومعتزله....................................... بودند.

الف- تفویضی،جبری      ب- اصالت وجودی ، اصالت ماهیتی       ج- جبری،تفویضی     د- اصالت ماهیتی،اصالت وجودی

95

درمیان مسلمین ،شیعه معتقدبه چه چیزاست؟

الف- امر بین الامرین            ب- اختیار و آزادی               ج- وانهادگی            د- اصالت ماهیتی

تعلقات و وابستگی ها،چه مشکلی برای انسان بوجود می آورد؟

الف- هم باعث وابستگی می شود وهم شادی در پی دارد                ب- هم باعث غفلت است هم سلب آزادی است

ج- هم خودآگاهی رامی گیرد هم ارزشهای انسانی را                     د- هم مانع آزادی است هم باعث آزادی

96

 

97

یک گل از آن لحظه ی اول که از زمین می روید وگل می شودوبه حدنهایی می رسد چه سیری دارد؟

الف- ازخود به ناخود سیرمی کند                             ب- ازخود به سوی خودسیر می کند

ج- ازناخود به سوی خود حرکت می کند                     د- از ناخود به ناخود حرکت می کند

98

حقیقت انسان وارزش ارزشها و مادر ارزشهای انسان درمکتب اگزیستانسیالیسم چیست؟

الف- فطرت             ب- راستی وصداقت           ج- خودآگاهی           د- آزادی واختیار

99

فلسفه ی عبادت چیست؟

الف- رسیدن به خدا                                                  ب- کمال انسان                                                         ج- بازیابی خود وخودآگاهی                                                 د- پاسخ به ندای وجدان

 

نظرات () تاریخ : یکشنبه 25 مرداد 1394 زمان : 13:29 بازدید : 936 نویسنده : آسمان آبی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1394
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 90
 • کل نظرات : 4
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 6
 • آی پی دیروز : 21
 • بازدید امروز : 46
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 162
 • بازدید ماه : 479
 • بازدید سال : 479
 • بازدید کلی : 97,445